گواهی آزمایشگاه های دانشگاه تهران

گواهی آزمایشگاه های انستیتوپاستور

گواهی آزمایشگاه تخصصی ویرومد

گواهی مرکز تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

گواهی های عدم سمیت و عدم جهش زایی و pH در رقت های مختلف

بالا