(R&D) تحقیق و پژوهش
توسط دانشگاه ها و مراکز معتبر علمی

مواد ضدعفونی کننده
جهت استفاده در دامپروری ها

مواد ضدعفونی کننده
جهت استفاده در مرغداری ها

مواد ضدعفونی کننده
جهت استفاده در بیمارستان ها

مواد ضدعفونی کننده
جهت استفاده در صنایع غذایی

مواد ضدعفونی کننده
مورد استفاده در شهرداری ها

PREV
NEXT
بالا